TEISINĖ INFORMACIJA

Valstybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 311 straipsniu įstatymas (103 KB)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktai

Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. sav. teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2021–2022 mokslo metams

Lopšelio-darželio teisinė informacija

KABIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO -DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta 2021-04-09