Projektas „Žaidimai moko“

Penkerius metus respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdytas ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Jo metu buvo lavinamas ugdytinių regimasis suvokimas, orientacija erdvėje. Pasiteisinus projekto veikloms, vykdomas projekto tęstinumas: parengta nauja keturių mėnesių programa, kurią vykdant bus ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą.

Skaitmeninė karta – kitokia, todėl ugdant šią kartą svarbu  žinoti šios kartos charakteristiką,  mokėti tinkamai parinkti mokymo priemones. Tai pedagogui padeda siekti pagrindinių ir šalutinių ar terapinių (korekcinių) tikslų.

Šiuo laikmečiu itin aktuali problema – kalbiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai. Išlavinta kalbinė kompetencija svarbi išlieka visą gyvenimą, todėl ją būtina lavinti nuo mažens. Todėl programos veiklose gausu veiklų vaikų kalbiniams gebėjimams lavinti.

Programos vykdymo metu mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai įgyvendins parengtą keturių mėnesių programą, lavins vaikų pažintinius procesus bei įvairias kompetencijas.

Programoje siūlomas veiklas ir/ar jų elementus, mokytojai gali lengvai integruoti į ugdymo procesą, o ugdymo metodus ir būdus, įvairias rašto užduotis naudoti ateityje. Švietimo pagalbos specialistai naudosis ta pačia medžiaga, kaip ir mokytojai, savarankiškai atsirinkdami savo veikloms tinkančias užduotis bei žaidimus.

Programos dalyviai elektroniniu paštu gaus teorinę medžiagą, rekomendacijas, siūlomų veiklų programą, reikalingus priedus veikloms, kas lengvina pedagogų darbą bei taupo laiką.

Programa orientuota į 4,5 – 5, 5,5 – 6 metų amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo įstaigose. Specialiųjų ugdymo įstaigų ugdytinių amžius nėra apibrėžiamas.

Programos tikslai:

  • Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas ugdant įvairias ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas.
  • Suteikti pedagogui žinių apie skaitmeninės kartos bruožus ir šiuolaikinių vaikų ugdymo ypatumus.
  • Padėti pedagogui idėjomis, kaip organizuoti aktyvinančias ir visapusiškai lavinančias veiklas vaikams, pasitelkiant patyriminį ugdymą, žaidimus ir psichomotorinę veiklą.

Kam skirta programa?

Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo(si) kokybės gerinimo bei įvairinimo.

Trukmė.

Programos vykdymo laikotarpis- spalio 1 d. – sausio 31 d.