Viešieji pirkimai

Kabiškių vaikų lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizatore paskirta ūkio vedėja Edita Kašperova.

Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Daugiau skaitykite čia »

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 įstaigos viešųjų pirkimų informacija yra skelbiama CVP IS, adresu https://vpt.lrv.lt/2018-m-sutarciu-viesinimo-stebesena

Informacija atnaujinta